Month

Temmuz 2020
15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan “7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun” ile yapılan değişiklik kapsamında “iflas erteleme” yürürlükten kaldırılmış ve “konkordato” kapsam olarak genişletilmiştir. İflas erteleme yargılamasının uzun yıllar sürmesi ve alacaklıların bu duruma müdahalesinin neredeyse yok denecek kadar az olması durumları da nazara alındığında...
Read More
Uluslararası ticaret ve ticari işlemlere konu sözleşmelerde “mal teslim şekillerinin” standardize edilebilmesi için oluşturulan INCOTERMS (Uluslararası Ticaretin Teslim Şekilleri)  kuralları günümüzde kıtalar arası ticari işlemlerin neredeyse tamamında kullanılmaya başlanmıştır. Ortak yorumun sağlanması ve ülkesel bazda farklı ticari uygulamaların önüne geçilebilmesi, karşılıklı anlaşmazlık ve yorum farklılıklarından doğan uyuşmazlıkların tamamıyla ortadan kaldırılması amacıyla ilk olarak 1938 yılında...
Read More
13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’ de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85)” yayımlanarak yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan karar metninde “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım,  taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul...
Read More
Özel Alacaklar Bakımından Sorumluluk; Anonim ve Limited şirket yöneticilerinin, şirket alacaklılarına karşı sorumlulukları “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” uyarınca özel olarak düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun 553. Maddesinde “Yönetim kurulu üyeleri, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zararlardan sorumludurlar.” denilerek yöneticilerin genel sorumluluk...
Read More