4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Banka Müşterilerinin Tazminat Hakkı

Geçtiğimiz yıllarda Rekabet Kurulu tarafından; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde açıkça düzenlenen anlaşma/uyumlu eylem (kartel) yasağını ihlal ederek mevduat, kredi ve kredi kartı faizleri alanında müşteri aleyhine faiz uygulaması yaptıkları gerekçesi 12 bankaya toplamda 1.2 Milyar Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Rekabet Kurulu’nun 08.03.2013 tarihinde vermiş olduğu, bankalara idari para cezası verilmesine ilişkin bu karara karşı bankalar tarafından Yüksek Yargı yoluna yapılan başvurular sonuçsuz kalmış ve 12 banka hakkında mevduat, kredi ve kredi kartı faizlerinin belirlenmesinde anlaşma/uyumlu eylem (kartel) oluşturulması dolayısıyla banka müşterilerinin aleyhinde faiz oranlarının belirlenmesi sebebiyle verilen idari para cezası Danıştay 13. Dairesi tarafından onanmıştır.

Rekabet Kurulu’nca verilen idari para cezasının Danıştay tarafından onanması, banka müşterilerine, bankaların mevduat, kredi ve kredi kartlarına uyguladığı faiz oranları sebebiyle maddi tazminat talebi ileri sürme hakkı doğurmuştur. Nitekim banka müşterilerinin tazminat hakkı, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 57. maddesinde açıkça düzenlenen; “Her kim bu Kanuna aykırı olan eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur.” hükmü ile açıkça düzenlenerek teminat altına alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde faaliyet gösteren bu bankaların rekabet koşullarını bozucu ve engelleyici faaliyetleri sebebiyle zarar gören banka müşterileri, mevduat, kredi ve kredi kartı faizlerine uygulanan oranlar ile gerçek rekabet koşullarının sağlandığı durumda uygulanması gereken faiz oranları arasındaki farktan doğacak zararları müşterisi oldukları bankalardan yargı yolu ile talep edebileceklerdir.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun etkin rekabet koşullarının sağlanabilmesi adına önemli düzenlemeler içermekle birlikte rekabeti bozucu eylem ve faaliyetler sonucu zarar gören 3. Kişilerin hakları noktasında da korucu düzenlemelere sahiptir. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un m. 58/2. fıkrası ile düzenlenen;
“hâkim, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan kârların üç katı oranında tazminata hükmedebilir.” hükmü gereğince banka müşterilerine, bankalar tarafından 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen anlaşma/uyumlu eylem (kartel) faaliyetleri dolayısıyla uygulanan faiz farkından doğacak zararlarının 3 katı oranında tazminat talep edebilme hakkı tanınmıştır.

Dolayısıyla Rekabet Kurulu’nun 08.03.2013 tarihli kararı ile idari para cezasına çarptırılmış bankalar, 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 tarihleri arasında kredi, kredi kartı veya vadeli mevduat hesabı hizmeti almış müşterilerine, faiz farkından dolayı uğramış oldukları zararın 3 katı oranında tazminat ödemek durumunda kalacaklardır

Related Posts