By

keremyildizweb
İtirazın iptali davası; 2128 Sayılı İcra İflas Kanunu mad. 67/I -III, V’de düzenlenen, borçlunun itiraz ile duran ilamsız takibe konu olan alacağın varlığının saptanarak, icra takibinin devam etmesini ve bu suretle, takip konusu alacağın borçludan alınması maksadıyla açılan bir tür eda davasıdır. KANUNİ DAYANAK 2128  Sayılı İcra İflas KanunuMadde 67 Değişik: [18/2/1965-538/37 md.](Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/15...
Read More
KVKK Nedir? Teknoloji ve internet çağının yaygınlaşmasıyla beraber kişisel veri, kişisel verilerin aktarılması ve korunması gibi kavramlar hayatımıza girmiştir. Kişisel verilerin aktarılması sırasında mağduriyetlerin doğması Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur.7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren KVKK, kurum ve şirketlere büyük sorumluluklar yüklemektedir.  Kanun, verilerin kim tarafından hangi amaçlarla toplanacağını, nasıl kullanılıp...
Read More
Koronavirüs (COVID-19) salgınının, Türkiye nezdindeki olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesi ve hastalıkla mücadelede sosyal ve ekonomik hayata ilişin bir takım önlemlerin yanında toplum sağlığına ilişkinde tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7244 sayılı Torba Kanun”) 17.04.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe...
Read More
Geçtiğimiz yıllarda Rekabet Kurulu tarafından; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde açıkça düzenlenen anlaşma/uyumlu eylem (kartel) yasağını ihlal ederek mevduat, kredi ve kredi kartı faizleri alanında müşteri aleyhine faiz uygulaması yaptıkları gerekçesi 12 bankaya toplamda 1.2 Milyar Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Rekabet Kurulu’nun 08.03.2013 tarihinde vermiş olduğu, bankalara idari...
Read More
15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan “7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun” ile yapılan değişiklik kapsamında “iflas erteleme” yürürlükten kaldırılmış ve “konkordato” kapsam olarak genişletilmiştir. İflas erteleme yargılamasının uzun yıllar sürmesi ve alacaklıların bu duruma müdahalesinin neredeyse yok denecek kadar az olması durumları da nazara alındığında...
Read More
Uluslararası ticaret ve ticari işlemlere konu sözleşmelerde “mal teslim şekillerinin” standardize edilebilmesi için oluşturulan INCOTERMS (Uluslararası Ticaretin Teslim Şekilleri)  kuralları günümüzde kıtalar arası ticari işlemlerin neredeyse tamamında kullanılmaya başlanmıştır. Ortak yorumun sağlanması ve ülkesel bazda farklı ticari uygulamaların önüne geçilebilmesi, karşılıklı anlaşmazlık ve yorum farklılıklarından doğan uyuşmazlıkların tamamıyla ortadan kaldırılması amacıyla ilk olarak 1938 yılında...
Read More
13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’ de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85)” yayımlanarak yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan karar metninde “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım,  taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul...
Read More
Özel Alacaklar Bakımından Sorumluluk; Anonim ve Limited şirket yöneticilerinin, şirket alacaklılarına karşı sorumlulukları “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” uyarınca özel olarak düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun 553. Maddesinde “Yönetim kurulu üyeleri, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zararlardan sorumludurlar.” denilerek yöneticilerin genel sorumluluk...
Read More